HerbasKauno apygardos teismai

Apie teismą

          Alytus – didžiausias Dzūkijos miestas, išsidėstęs abipus Nemuno upės. Svarbiausioji ir didžiausioji miesto dalis yra kairiajame Nemuno krante. Alytų savo kronikose minėjo jau ir kryžiuočiai, vadindami jį ,,Aliten“ vardu. 1581 m., Alytus gavo miesto teises. 1775 m., išaugus miestui ir dėl geros miesto geografinės padėties iš Merkinės ir Trakų į Alytų buvo perkelti pavieto teismai (pastaruosius Lietuvoje įkūrė Žygimantas Augustas 1544 -1572 m.). Visa tai miestui padėjo dar labiau vystytis.

            Per trečiąjį Lietuvos – Lenkijos padalijimą 1795 m., Nemunas perskyrė Lietuvą į dvi dalis: viena buvo Rusijos okupuota, o kita – Prūsijos.

            Vokiečiai savo užimtą Lietuvos dalį pavadino Naujųjų Rytprūsių vardu. Čia buvo įvesti Vokietijos įstatymai ir griežta ,,vokiška“ drausmė. Tačiau ilgainiui padėtis šioje dalyje pasikeitė. Atžygiavęs Napoleonas įkūrė Varšuvos kunigaikštiją, kuriai priskyrė ir Sūduvos kraštą kartu su Alytaus kairiąja dalimi. Napoleonui karą pralaimėjus, 1815 m. buvo įkurta Lenkijos karalystė ir atiduota valdyti Rusijai. Šioje Lietuvos dalyje, taigi ir Alytaus kairiojoje pusėje, veikė valsčiaus teismas, kitaip dar vadinamas gminos teismu. Šį teismą, kuris sprendė nedidelius turtinius ginčus bei bylas dėl nedidelių nusikaltimų, sudarė teisėjas ir du posėdininkai.

            Rusiškoje Lietuvos dalyje, į kurios sudėtį įėjo ir dešinioji Alytaus miesto dalis, iki 1840 m. galiojo Lietuvos Statutas, o nuo 1840 m. buvo įvesta Rusijos teismų sistema: apskričių teismai, zemskiniai teismai – bajorams, gubernijų teismai – miestiečiams, žemesnieji ir aukštesnieji teismai – laisviesiems valstiečiams.

            Paskelbus Lietuvos nepriklausomybę 1918 metais šalyje, taip pat ir Alytuje, buvo pradėti organizuoti nepriklausomos Lietuvos teismai. Alytaus I-os apylinkės Taikos teisėjo įstaigai, pradėjusiai veikti 1919 m., priklausė šie valsčiai: Jiezno, Butrimonių, Stakliškių, Nemaniūnų taip pat Alytaus miesto dalis. Kartais pirmos apylinkės Taikos teisėjai bylų nagrinėti vykdavo į Jiezną.  Tokių išvykų per metus būdavo 6-8. Teisėjais Alytaus I-oje apylinkėje yra dirbę: Brazinskas, Nenortas, Marčiulionis, Sčesnulevičius, Liukpetris, K. Remėza.

            Alytaus II-os apylinkės Taikos teisėjo įstaiga veikė nuo pat vokiečių išsikraustymo. Net ir bylos buvo perimtos iš vokiečių. Nuo 1927 m. teisėjai bylų nagrinėti vykdavo į Seirijus, Liškiavą, Metelius, Simną, Krokialaukį. Taikos teisėjais čia dirbo: J. Aleksa, V. Kudirka, A. Židžiūnas, J. Boguslavskis, J. Katilius.

            Merkinės apylinkės Taikos teisėjo įstaiga savo veiklą pradėjo 1923 m. sausio 15 d. Šios įstaigos veiklos teritorijai priklausė: Nemunaitis, Alovė, Daugai, Nedzingė, Pivašiūnai, Merkinė, Varėna ir Suvalkų Alytaus dalis. Taikos teisėjai retkarčiais posėdžiaudavo Merkinėje ir Dauguose. Teisėjais čia dirbo L. Vabolas, J. Vaičiulis. Atkreiptinas dėmesys, kad kiekvienos apylinkės teisėjai turėjo po vieną teismo tardytoją. Advokatais tuo metu Alytuje dirbo Sčesnulevičius, Bakšickas, Malinauskas, Vilimas, Salonskis.

            Lietuvai netekus nepriklausomybės 1940 m., abejose Alytaus miesto pusėse buvo įvestas ir galiojo RTFSR (Rusijos Tarybų Federacinės Socialistinės Respublikos) teisynas. Vokiečių okupacijos metu Lietuvoje vėl galiojo nepriklausomos Lietuvos įstatymai, tačiau pagal okupacijos sąlygas kiek ,,apkarpyti“. Antros rusų okupacijos metu, tai yra nuo 1944 m. iki 1961 m., Alytuje įstatymai vėl buvo suvienodinti pagal RTFSR kodeksus. 1961 – 1965 metais Lietuvoje buvo įvesti LTSR (Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos) kodeksai, kurie mažai kuo skyrėsi nuo rusiškųjų.

            Maždaug nuo 1945 metų teisėju Alytuje pradėjo dirbti M. Siniakovas. 1952 metais jį pakeitė J. Sarkanas. Nuo 1960 metų Alytaus teisme teisėjais dirbo Juozas Kudžmaitis ir Anastazija Jarackaitė. 1965 metais Alytaus rajono teismo teisėju buvo išrinktas Stanislovas Kumpys. Anastazija Jarackaitė buvo paskirta vyr. teisėja. 1970 m. Alytaus teismo pirmininku buvo paskirtas Stanislovas Kumpys.

            1976 metais vykusių teisėjų rinkimų metu teisėjais Alytuje buvo išrinkti Stanislovas Kumpys, Aldona Sasnauskienė ir Juozas Balionis. Teismo pirmininku toliau buvo S. Kumpys. 1978 metais ketvirtuoju Alytaus rajono teismo teisėju buvo išrinktas Stasys Zabita. 1980 metais teismo pirmininke buvo paskirta Aldona Sasnauskienė.

            1982 metais vykusiuose teisėjų rinkimuose Alytaus rajono teismo teisėjais buvo išrinkti Vidutė Tiškuvienė, Juozas Balionis, Danielius Sabeckis ir Leonas Jachimavičius. Teismo pirmininku buvo paskirtas Danielius Sabeckis.

            1987 metais Alytaus rajono teismo teisėjais buvo išrinkti Antanas Vincas Pilipčikas, Juozas Balionis, Leonas Jachimavičius ir Jonas Malinauskas. Teismo pirmininku paskirtas Antanas Vincas Pilipčikas.

            1988 metais teisme pradėjo dirbti penktasis teisėjas, juo tapo Raimondas Buzelis.

            1992 metais teismas pasipildė trimis naujais teisėjais. Jais tapo Jonas Čirvinskas,  Alė Lenkauskaitė ir Albinas Čeplinskas.

            1993 metais Alytaus teismo teisėjų gretas papildė Danguolė Urbanavičienė ir Vytautas Kucevičius.

            1994 metais teisėjais pradėjo dirbti Vaidutė Šauklienė (Stangvilienė) ir Gintautas Koriaginas.

            1995 metais teisme pradėjo dirbti du nauji teisėjai, tai Veronika Šiaulienė ir Algis Markevičius.

            1997 metais teismo pirmininku buvo paskirtas Jonas Malinauskas. Tais pačiais metais teisėjais teisme pradėjo dirbti Snaigė Juknevičienė ir Rimas Švirinas, kuris 1998 metais buvo paskirtas teismo pirmininko pavaduotoju.

            1999 metais teisėja teisme pradėjo dirbti Dalia Kvederavičienė.

            2000 metais teisėja teisme pradėjo dirbti Asta Jakučiūnienė.

            2004 metais teisėjomis teisme pradėjo dirbti Aldona Sakalauskienė ir Ramunė Kuzmienė.

            2007 metais teisėja teisme pradėjo dirbti Vilma Dapkevičienė.

            2008 metais Alytaus rajono apylinkės teismo pirmininku buvo paskirtas Rimas Švirinas, o jo pavaduotoju tais pačiais metais tapo Jonas Malinauskas.

            2009 metais teisėjomis teisme pradėjo dirbti Audra Dudzinskienė ir Diana Atajeva.

            2012 m. sausio 2 d. teisėjas Antanas Vincas Pilipčikas atleistas iš teisėjo pareigų, pasibaigus įgaliojimų laikui.

            Šiuo metu Alytaus rajono apylinkės teisme dirba keturiolika teisėjų. Tai teisėjai: Irmutė Kliučinskienė (teismo pirmininkė), Danguolė Urbanavičienė (teismo pirmininkės pavaduotoja), Vaidutė Stangvilienė, Veronika Šiaulienė, Dalia Kvederavičienė, Ramunė Kuzmienė, Aldona Sakalauskienė, Snaigė Juknevičienė, Asta Jakučiūnienė, Jonas Čirvinskas, Vilma Dapkevičienė, Audra Dudzinskienė, Jonas Malinauskas ir Diana Atajeva.

            Daugelis buvusių Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjų šiuo metu dirba aukštesnės pakopos teismuose ar kitą teisinį darbą. Buvusi teisėja A. Lenkauskaitė-Bukavinienė dirba teisėja Lietuvos apeliaciniame teisme. A. Čeplinskas, R. Buzelis, L. Jachimavičius, G. Koriaginas, R.Švirinas yra Kauno apygardos teismo teisėjai. o A. Markevičius dirba teisėju Kauno apygardos administraciniame teisme. Buvę teisėjai S. Zabita, D. Sabeckis, V. Tiškuvienė, V. Kucevičius, Antanas Vincas Pilipčikas dirba advokatais.

            Teismų sistemoje įvedus teisėjo padėjėjo institutą, Alytaus rajono apylinkės teisme 2005 m. sausį, pradėjo dirbti trys teisėjų padėjėjos: Vilma Dapkevičienė (2007 m. tapusi šio teismo teisėja), Virginija Kalvaitienė ir Loreta Radzevičienė (šiuo metu dirbanti teisėja Prienų rajono apylinkės teisme). Šiuo metu teisme dirba aštuonios teisėjų padėjėjos, tai: Vilma Guokaitė, Vilma Marcinauskienė, Evelina Matažinskienė, Ingrida Navickienė, Asta Kurauskaitė, Dovilė Lugovik, Gerda Veselgienė ir Vida Abeciūnienė.

          Šiuo metu teisme dirba 24 karjeros valstybės tarnautojai ir 20 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis  – raštinės, archyvo darbuotojai, informatikas, Ūkio skyriaus vedėjas, sargai ir valytojos, – tai  darbuotojai, turintys didelę darbo teisme patirtį. Raštinės sekretorė Aldutė Rakauskienė teisme dirba nuo 1979 m., teismo raštinės vedėja Danutė Degutienė teisme dirba nuo 1981 m., posėdžių sekretorė Audronė Liudvinavičienė teisme dirba nuo 1985 m., posėdžių sekretorė Reda Narijauskienė teisme dirba nuo 1986 m., raštinės vyr. specialistė Alma Mertinkaitienė teisme dirba nuo 1988 m.

         Alytaus rajono apylinkės teismas Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje pagal dydį, teisėjų ir kitų darbuotojų skaičių užima antrąją  vietą po Kauno miesto apylinkės teismo.

         Alytaus rajono apylinkės teismas yra bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėjantis civilines, baudžiamąsias bei administracinių teisės pažeidimų bylas. Apylinkės teismas yra pirmoji instancija civilinėms, baudžiamosioms ir administracinių teisės pažeidimų byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai, bei byloms, susijusioms su sprendimų ir nuosprendžių vykdymu.

Informaciją atnaujino: Alytaus rajono apylinkės teismas Alytaus rajono apylinkės teismas
Informacija atnaujinta: 2014-04-02 16:28

Gerbiami lankytojai,

Jūs apsilankėte Alytaus rajono apylinkės teismo interneto svetainėje, kurioje rasite informaciją apie šio teismo veiklą, nagrinėjamas bylas, priimtus sprendimus, bylų tvarkaraščius, darbuotojų kontaktus, kitą naudingą informaciją.

Skundų (prašymų) priėmimo laikas

I

8.00 - 17.00

II 7.00 - 17.00
III 8.00 - 17.00

IV

7.00 - 17.00

 V 8.00 - 16:45

Pietų pertrauka

12.00 - 12.45

Teismo darbo laikas

I-IV  8.00-17.00

V      8.00-15.45

Pietų pertrauka
12.00-12.45

Adresas

S. Dariaus ir S. Girėno g. 17, LT-62503 Alytus

Tel. (8 315) 73523

Faks. (8 315) 73478

El. paštas alytaus.rajono@teismas.lt


Teisinė forma:
Biudžetinė įstaiga.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191444642

teismu-pranešimai


 
Viso apsilankė:1232705Šiandien:51Dabar naršo:1